OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MISSISLEEPY.CZ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝROBKU
 6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
 7. POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁHRADY ŠKODY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 10. HODNOCENÍ VÝROBKŮ
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYY

Internetový obchod www.missisleepy.cz pečuje o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva spotřebitele, která vyplývají z kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je nutné interpretovat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými právními předpisy mají přednost a použijí se tyto předpisy.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. S Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.missisleepy.cz provozuje společnost SLEEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA se sídlem v Nové Iwiczné (adresa sídla: ul. Stokrotki 25, 05-515 Nowa Iwiczna, korespondenční adresa: Lípová 1986, 73701 Český Těšín); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000929469; rejstříkový soud, u kterého je veden spis společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 1231460541, REGON 385320723, e-mailová adresa: info@missisleepy.cz a kontaktní telefonní číslo: (+420) 580 000 563.
  2. Tyto podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím internetový obchod, pokud dané ustanovení Podmínek nestanoví jinak.
  3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s plněním ustanovení těchto Podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího)
  4. Definice:
   1. BLOG – elektronická služba, online blog dostupný v internetovém obchodě a spravovaný poskytovatelem služeb pro všechny návštěvníky internetového obchodu.
   2. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
   3. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující vytvoření Účtu.
   4. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
   5. DOTAZNÍK- Elektronická služba, formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zaslat Prodávajícímu dotaz na Produkt.
   6. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba plně svéprávná a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.
   7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Zákon občanský zákoník ze dne 3. února 2012 (Zákon č. 89/2012 Sb. )
   8. ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jeho objednávkách v Internetovém obchodě.
   9. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem Příjemcům služby, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklický obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o Zboží, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
   10. HODNOCENÍ- elektronická služba dostupná v Internetovém obchodě, která umožňuje Zákazníkovi přidávat názory, hodnocení a komentáře k Produktům.
   11. PRODUKT – PRODUKT - v Internetovém obchodě dostupná (1) movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky, tj. obsahující digitální obsah nebo digitální službu nebo k nim připojená takovým způsobem, že absence digitálního obsahu nebo služby by bránila jejímu řádnému fungování), (2) digitální obsah, (3) služba (včetně digitální a nedigitální služby) nebo (4) právo, které je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
   12. PODMÍNKY- tyto podmínky internetového obchodu.
   13. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovatele služby dostupný na následující internetové adrese: www.missisleepy.cz.
   14. PRODÁVAJÍCÍ; DODAVATEL SLUŽEB - společnost SLEEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA se sídlem v Nové Iwiczné (adresa sídla: ul. Stokrotki 25, 05-515 Nowa Iwiczna, korespondenční adresa: Lípová 1986, 73701 Český Těšín); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000929469; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 1231460541, REGON 385320723, e-mailová adresa: info@missisleepy.cz a kontaktní telefonní číslo: (+420) 580 000 563.
   15. PRODEJNÍ SMLOUVA - (1) smlouva o prodeji Produktu (v případě movitých věcí a movitých věcí s digitálními prvky), (2) smlouva o poskytnutí Produktu (v případě digitálního obsahu nebo digitální služby), (3) smlouva o poskytnutí nebo užívání Produktu (v případě nedigitální služby a jiných Produktů) uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
   16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu, která není Produktem.
   17. DORUČOVATEL SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.
   18. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů)..
   19. OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji produktu s Prodávajícím.
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. V internetovém obchodě jsou k dispozici tyto elektronické služby: Blog, Účet, Objednávkový formulář, Poptávkový formulář, Zpravodaj a Názory.
   1. Blog - používání Blogu je možné po přechodu na příslušnou záložku na webových stránkách Internetového obchodu. Blog je přístupný všem návštěvníkům Internetového obchodu bez nutnosti zadávat jakékoliv údaje nebo registrovat Účet. V rámci Blogu zveřejňuje Poskytovatel články související s předmětem a sortimentem Internetového obchodu.
    1. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu přestat Blog používat, a to zavřením internetového prohlížeče.
   2. Účet - používání účtu je možné po provedení celkem dvou po sobě jdoucích kroků - (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole "Registrovat". V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl následující údaje Příjemce služby: e-mailovou adresu a heslo.
    1. Pokud má Příjemce služby registrovaný účet na Facebooku nebo Googlu, může si vytvořit Účet v Internetovém obchodě také přihlášením se k jedné z těchto služeb.
    2. Služba Elektronický účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet smazat (zrušení Účtu), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména e-mailem na adresu: info@missisleepy.cz nebo písemně na adresu: Lípová 1986, 73701 Český Těšín.
   3. FObjednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je učiněna poté, co Zákazník provede celkem dva na sebe navazující kroky - (1)po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) po vyplnění Objednávkového formuláře klikne na webové stránce Internetového obchodu na políčko "Kupuji se závazkem zaplatit". - do tohoto okamžiku je možné zadané údaje samostatně upravovat (za tímto účelem je třeba se řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o Zákazníkovi: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a daňové identifikační číslo.
    1. Služba elektronického objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, je poskytována jednorázově a zaniká v okamžiku, kdy je jejím prostřednictvím zadána Objednávka, nebo v okamžiku, kdy Zákazník zadávání Objednávek jejím prostřednictvím předem ukončí.
   4. Dotazník - použití dotazníku začíná po (1) vyplnění dotazníku, který je k dispozici na stránce každého výrobku pod tlačítkem "Dotaz na výrobek", a (2) kliknutí na pole "Odeslat zprávu" na stránce internetového obchodu po vyplnění dotazníku - až do tohoto okamžiku je možné zadané údaje upravovat (za tímto účelem je třeba se řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na stránce internetového obchodu). V Poptávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl své jméno, e-mailovou adresu a obsah Poptávky.
    1. Služba elektronického poptávkového formuláře je poskytována bezplatně, je poskytována jednorázově a zaniká okamžikem odeslání poptávky jejím prostřednictvím nebo dřívějším ukončením odesílání poptávky jejím prostřednictvím ze strany zákazníka.
   5. Newsletter - použití Newsletteru je možné po zadání jména a e-mailové adresy, na kterou má být zasláno další vydání Newsletteru, v sekci "Newsletter" viditelné na webových stránkách internetového obchodu a po kliknutí na políčko "Zaregistrovat se". Přihlásit se k odběru Newsletteru je možné také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu nebo zadávání objednávky - okamžikem vytvoření účtu nebo zadání objednávky je zákazník přihlášen k odběru Newsletteru.
   6. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odhlášení Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména e-mailem na adresu: info@missisleepy.cz nebo písemně na adresu: Lípová 1986, 73701 Český Těšín.
   7. Hodnocení - službu elektronického hodnocení mohou využívat zákazníci, kteří uzavřeli kupní smlouvu v internetovém obchodě. Hodnocení je možné přidat po vyplnění formuláře pro přidání hodnocení k výrobku nebo v internetovém obchodě. Tento formulář je zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po nákupu na uvedenou e-mailovou adresu. Při využívání služby elektronické zpětné vazby je Zákazník povinen uvádět pouze přesné a pravdivé informace. Zákazníkovi je zakázáno zveřejňovat názory urážlivého nebo věcně nesprávného charakteru.
    1. Služba Elektronické hodnocení je poskytována bezplatně a jedná se o jednorázovou službu, která zaniká, jakmile je jejím prostřednictvím provedeno hodnocení, nebo jakmile Klient dříve ukončí využívání elektronické služby. Zviditelnění hodnocení vystaveného Objednatelem na internetových stránkách elektronického obchodu vyžaduje předchozí schválení hodnocení ze strany Poskytovatele služby.
  2. Technické požadavky nezbytné pro práci s teleinformatickým systémem poskytovatele služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) ve webovém prohlížeči povolit soubory cookie a Javascript.
  3. Klient je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a autorská práva a práva duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích stran. Klient je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Klientovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah.
  4. Postup pro stížnosti týkající se elektronických služeb je uveden v bodě. 6 Obchodních Podmínek.
 3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.3 Obchodních podmínek.
  2. Cena produktu nebo úhrada za produkt uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a je uvedena včetně daně. O celkové ceně nebo odměně včetně daní, a pokud povaha produktu neumožňuje jejich předchozí přiměřený odhad - způsob jejich výpočtu, jakož i o nákladech na dodání (včetně dopravného, dodacích či poštovních poplatků) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze určit - o povinnosti je uhradit, je zákazník informován na stránkách Internetového obchodu, a to i při zadávání objednávky a v okamžiku projevu vůle zákazníka být vázán kupní smlouvou. V případě kupní smlouvy na produkt uzavřené na dobu neurčitou nebo zahrnující předplatné prodávající stejným způsobem uvede celkovou cenu nebo odměnu včetně všech plateb za zúčtovací období, a pokud kupní smlouva stanoví pevnou sazbu - také celkové měsíční platby.
  3. Postup při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře
   1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku prostřednictvím 2.1.3 Obchodních podmínek.
   2. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme objednávku k plnění. Potvrzení přijetí objednávky a její přijetí k realizaci bude provedeno tak, že prodávající zašle na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při zadání objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která bude obsahovat alespoň prohlášení prodávajícího o přijetí objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Okamžikem obdržení výše uvedené e-mailové zprávy zákazníkem je kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena.
  4. Evidence, ochrana a zpřístupnění obsahu uzavřené kupní smlouvy zákazníkovi se provádí (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na webových stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy zákazníkovi uvedené v bodě. 3.3.2. obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.
 4. ZPŮSOBY PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

  1. Prodávající zpřístupní zákazníkovi následující platební způsoby úhrady za kupní smlouvu:
   1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.
   2. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
   3. Elektronická platba a platba platební kartou prostřednictvím PayU.cz a PayPal.com - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce "Platební metody" a na stránkách: https://www.payu.cz a https://paypal.com/cz..
   4. Odložená platba - služba poskytovaná společností Twisto payments a.s. ve spolupráci s PayU.cz, spočívající v odložené platbě až o 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  2. Termín platby:
   1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je povinen provést platbu do 4 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
   2. V případě, že zákazník zvolí platbu na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při dodání zboží.
   3. V případě, že zákazník zvolí odloženou platbu v rámci služby Twisto Pay, je zákazník povinen provést platbu společnosti Twisto payments a.s. do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy, nebo v případě, že zákazník zvolí splátkovou platbu, uhradit dlužnou částku dle splátkového kalendáře dohodnutého se společností Twisto payments a.s.
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A ČAS DODÁNÍ A ODBĚR PRODUKTU

  1. Dodání produktu zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání produktu (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné) jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce "Doba a náklady na dodání" a při zadávání objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle zákazníka k uzavření kupní smlouvy.
  2. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí produktu:
   1. Dodání kurýrem, dobírka.
   2. Poštovní zásilka, dobírka.
   3. Zásilka s vyzvednutím v GLS Parcel Boxu.
   4. Zásilka s vyzvednutím v Zásilkovně Z-BOX.
   5. Zásilka s vyzvednutím v České poště Balíkovna.
  3. Lhůta pro dodání produktu zákazníkovi je maximálně 10 pracovních dnů, pokud není v popisu produktu nebo v průběhu procesu objednávání uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí přesáhnout 10 pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání produktu zákazníkovi se počítá následovně:
   1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
   2. Zvolí-li zákazník způsob úhrady dobírkou - ode dne uzavření kupní smlouvy.
   3. V případě, že zákazník zvolí splátkový způsob platby nebo způsob odložené platby - ode dne informování prodávajícího věřitelem o uzavření smlouvy o úvěru se zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého zákazníkovi na bankovní účet prodávajícího.
 6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

  1. Tento bod 6 obchodních podmínek stanovuje postup pro vyřizování reklamací společný pro všechny reklamace podané prodávajícímu, zejména reklamace týkající se výrobků, kupních smluv, elektronických služeb a dalších reklamací souvisejících s provozem prodávajícího nebo internetového obchodu.
  2. Reklamaci lze zadat např:
   1. písemně na adresu: Lípová 1986, 73701 Český Těšín;
   2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: info@missisleepy.cz.
  3. Zaslání nebo vrácení produktu v rámci reklamace lze provést na adresu: Lípová 1986, 73701 Český Těšín.
  4. Prodávající je povinen reagovat na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, při uplatnění práv ze záruky požadoval výměnu zboží nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající na tento požadavek do 14 kalendářních dnů nereagoval, má se za to, že prodávající považoval požadavek za oprávněný.
  5. Dojde-li v průběhu vyřizování reklamace ke změně kontaktních údajů uvedených reklamujícím, je reklamující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
  6. Při podání stížnosti může stěžovatel přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) týkající se předmětu stížnosti. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace.
  7. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.
  8. Základ a rozsah zákonné odpovědnosti prodávajícího je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o elektronickém poskytování služeb ze dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění). V případě reklamace Produktu - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím od 1. 1. 2023, jsou rozhodná ustanovení zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. 1. 2023, zejména § 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že výrobek není v souladu s kupní smlouvou.
  9. Kromě zákonné odpovědnosti může být na výrobek poskytnuta záruka - jedná se o smluvní (dodatečnou) odpovědnost a lze ji uplatnit, pokud se na daný výrobek vztahuje záruka. Záruku může poskytnout i jiný subjekt než prodávající (např. výrobce nebo distributor). Podrobné podmínky odpovědnosti ze záruky, včetně údajů o subjektu odpovědném za realizaci záruky a subjektu oprávněném k jejímu uplatnění, jsou k dispozici v popisu záruky, např. v záručním listu nebo na jiném místě týkajícím se poskytnutí záruky. Prodávající uvádí, že v případě nesouladu výrobku se smlouvou má zákazník ze zákona nárok na právní prostředky nápravy na straně a na náklady prodávajícího a že záruka nemá na tyto právní prostředky nápravy vliv..
  10. Ustanovení bodu 6.8.2. Obchodních podmínek týkající se spotřebitele se vztahuje i na zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu v přímé souvislosti se svou podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 7. MIMOSOUDNÍ POSTUPY PRO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.

  1. Metody řešení sporů bez účasti soudu zahrnují: 1) umožnění sblížení postojů stran, např. prostřednictvím mediace; 2) navržení řešení sporu, např. prostřednictvím smírčího řízení; 3) urovnání sporu a navržení řešení smluvním stranám, např. prostřednictvím rozhodčího řízení (smírčího soudu).
  2. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
  3. Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků vyplývajících z online prodejní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Obchdních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:
   1. písemně na adresu: Lípová 1986, 73701 Český Těšín;
   2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: info@missisleepy.cz.
  2. Vrácení Produktu - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy může proběhnout na adrese: Lípová 1986, 73701 Český Těšín.
  3. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je dodatečně k dispozici na adrese odst. 13 obchodních podmínek. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.
  4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
   1. u smlouvy, při jejímž plnění prodávající dodává výrobek, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí výrobku spotřebitelem nebo spotřebitelem určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více výrobků, které jsou dodávány samostatně, po várkách nebo po částech - od převzetí posledního výrobku, várky nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání výrobků po stanovenou dobu - od převzetí prvního výrobku
   2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
  5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.
  6. Výrobky - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky:
   1. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání výrobku - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká. V případě výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud prodávající nenabídl spotřebiteli, že si výrobek vyzvedne sám, může prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží výrobek zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
   2. V případě výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen vrátit výrobek prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil, nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí, ledaže prodávající nabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Postačí, když výrobek zašle zpět před uplynutím lhůty.
   3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky) - vzniklé v důsledku užívání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.
  7. Výrobky - digitální obsah nebo digitální služby:
   1. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - nesmí prodávající ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy použít jiný obsah než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem během užívání produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - poskytnutého prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) jsou užitečné pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které tvořily předmět smlouvy; (2) souvisejí výhradně s činností spotřebitele během užívání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím; (3) byly obchodníkem zkombinovány s jinými údaji a nelze je z nich získat nebo je lze získat pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byly vytvořeny spotřebitelem společně s jinými spotřebiteli, kteří je mohou nadále využívat. S výjimkou případů uvedených v bodech (1) až (3,) výše je prodávající povinen na žádost spotřebitele zpřístupnit spotřebiteli jiný obsah než osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil v průběhu používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat digitální obsah od prodávajícího bezplatně zpět, aniž by mu v tom prodávající bránil, a to v přiměřené lhůtě a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
   2. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu používat a zpřístupňovat třetím osobám.
  8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
   1. V případě výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání výrobku než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě, není prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.
   2. V případě výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - zákazník nenese náklady na vrácení zboží a tyto náklady přecházejí na prodávajícího.
   3. V případě výrobku - služby, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nepřiměřeně vysoká, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota plnění.
  9. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy:
   1. (1) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) u nichž je předmětem plnění výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) u nichž je předmětem plnění výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou trvanlivosti; (5) v nichž je předmětem plnění výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) u nichž jsou předmětem plnění výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota je závislá na výkyvech trhu, na které nemá prodávající vliv; (8) u nichž spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) -,jiné než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o další služby nebo výrobky; ((9) v případě, že předmětem dodávky jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěných obalech, pokud jsou obaly po dodání otevřeny; (10) na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby týkající se volného času, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby; (13) pro poskytování digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím a jejím uznání ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b). 15 odst. 1 a 2 nebo § 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů; (14) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, v případě, že spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se dostavil k opravě do domácnosti spotřebitele, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele plně provedena.
  10. Ustanovení obsažená v bodě 8. obchodních podmínek týkající se spotřebitele se vztahují i na zákazníka nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu v přímé souvislosti se svou podnikatelskou činností.
 9. USTANOVENÍ PRO OBCHODNÍKY

  1. Tento bod 9. obchodních podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy závazná pouze pro zákazníka nebo objednatele, který není spotřebitelem a který zároveň není fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností.
  2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nevyplývají z něj žádné nároky zákazníka vůči prodávajícímu.
  3. Odpovědnost prodávajícího ze záruky za výrobek nebo nesoulad výrobku s kupní smlouvou je vyloučena.
  4. Prodávající odpoví na reklamaci do 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
  5. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úhradu předem v plné výši nebo částečně a bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.
  6. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování elektronické služby vypovědět s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi.
  7. Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči zákazníkovi/klientovi, bez ohledu na její právní důvod, je omezena - jak v rámci jedné pohledávky, tak i za všechny pohledávky celkem - do výše uhrazené ceny a nákladů na dodání dle kupní smlouvy, maximálně však do výše pěti tisíc Kč. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Zákazníka/Objednatele vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva nebyla uzavřena nebo s Kupní smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění přepravy zásilky.
  8. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem a zákazníkem/spotřebitelem služeb budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.
 10. HODNOCENÍ PRODUKTŮ

  1. Prodávající umožňuje svým zákazníkům vydávat a zpřístupňovat stanoviska k produktům a internetovému obchodu za podmínek uvedených v této části obchodních podmínek.
  2. Vystavení hodnocení ze strany zákazníka je možné po použití formuláře umožňujícího přidat hodnocení k výrobku nebo internetovému obchodu. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání hodnocení může zákazník přidat také grafické hodnocení nebo obrázek výrobku - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání hodnocení k dispozici.
  3. Hodnocení výrobku může být vydáno pouze k výrobkům skutečně zakoupeným v internetovém obchodě prodávajícího a zákazníkem, který zakoupil hodnocený výrobek. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo předstírané kupní smlouvy za účelem vystavení hodnocení výrobku. Hodnocení internetového obchodu může vydat osoba, která je zákazníkem internetového obchodu.
  4. Přidávání zákaznických hodnocení nesmí být využíváno k nezákonným činnostem, zejména k činnostem představujícím nekalou soutěž nebo činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích osob. Při přidávání názoru je zákazník povinen jednat v souladu s právními předpisy, těmito obchodními podmínkami a dobrými mravy.
  5. Hodnocení mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. u daného výrobku) nebo v externí službě pro sběr názorů, se kterou prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách internetového obchodu odkazováno (včetně prostřednictvím externího widgetu umístěného na webových stránkách internetového obchodu).
  6. Prodávající zajišťuje, aby zveřejněné názory na výrobky pocházely od jeho zákazníků, kteří si daný výrobek zakoupili. Za tímto účelem Prodávající podnikne následující kroky k ověření, že hodnocení pocházejí od jeho zákazníků:
   1. Zveřejnění hodnocení vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na webových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření ze strany prodávajícího. Ověření spočívá v kontrole souladu posudku s těmito obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba vydávající posudek je klientem Internetového obchodu - v tomto případě prodávající kontroluje, zda osoba provedla nákup v internetovém obchodě, a v případě hodnocení výrobku navíc kontroluje, zda zakoupila recenzovaný výrobek. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu. .
   2. Prodávající zasílá svým zákazníkům (a to i prostřednictvím externí služby zpětné vazby, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při nákupu - tímto způsobem je přístup k formuláři zpětné vazby umožněn pouze zákazníkovi, který výrobek v internetovém obchodě zakoupil.
   3. V případě pochybností prodávajícího nebo námitek směřujících k prodávajícímu ze strany jiných zákazníků nebo třetích osob o tom, zda dané hodnocení pochází od zákazníka nebo zda daný zákazník zakoupil daný výrobek, si prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora hodnocení za účelem vyjasnění a potvrzení, že je skutečně zákazníkem internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný výrobek.
  7. Případné připomínky, odvolání proti ověření hodnocení nebo námitky, zda dané hodnocení pochází od zákazníka nebo zda daný zákazník zakoupil daný produkt, lze podat způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v bodě 6 obchodních podmínek.
  8. Prodávající neumisťuje ani nepověřuje jinou osobu umístěním nepravdivých hodnocení či doporučení zákazníků a nezkresluje hodnocení či doporučení zákazníků za účelem propagace svých produktů. Prodávající poskytuje jak pozitivní, tak negativní názory. Prodávající neposkytuje sponzorované názory.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.
  2. Změna obchodních podmínek:
   1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky ze závažných důvodů, a to: Změny právních předpisů; změny způsobů nebo lhůt plateb či doručování, které jsou předmětem zákonných nebo regulačních povinností; změny rozsahu nebo formy poskytovaných elektronických služeb; přidání nových elektronických služeb; potřeba čelit nepředvídaným a bezprostředním hrozbám souvisejícím s ochranou internetového obchodu, včetně elektronických služeb a příjemců/zákazníků služeb před podvody, malwarem, spamem, únikem dat nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění těchto obchodních podmínek.
   2. Oznámení o navrhovaných změnách musí být zasláno nejméně 15 dní před datem účinnosti těchto změn, přičemž změna může být provedena i bez 15denní lhůty pro oznámení v případě, že poskytovatel služeb: (1) podléhá zákonné nebo regulační povinnosti, na základě které je povinen změnit své obchodní podmínky takovým způsobem, že není schopen dodržet 15denní lhůtu pro oznámení; nebo (2) musí výjimečně změnit své obchodní podmínky, aby řešil nepředvídanou a bezprostřední hrozbu související s ochranou internetového obchodu, včetně elektronických služeb a příjemců/zákazníků služeb před podvody, malwarem, spamem, narušením bezpečnosti dat nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti. V posledních dvou případech uvedených v předchozí větě dojde k provedení změn s okamžitou účinností, pokud není možná nebo nutná delší doba provedení, což poskytovatel služeb v každém případě oznámí.
   3. V případě smluv trvalé povahy (např. poskytování elektronické služby - účtu) má zákazník právo vypovědět smlouvu s poskytovatelem služeb před uplynutím lhůty pro oznámení navrhovaných změn. Taková výpověď nabývá účinnosti do 15 dnů od doručení oznámení. V případě trvající smlouvy jsou změněné obchodní podmínky pro příjemce služby závazné, pokud byl příjemce služby o změnách řádně informován v souladu s oznamovací lhůtou před jejich provedením a v této lhůtě smlouvu nevypověděl. Kromě toho může příjemce služeb kdykoli po obdržení oznámení o změnách přijmout prováděné změny, a tím se vzdát pokračování lhůty pro oznámení. V případě uzavření smlouvy jiné povahy, než jsou smlouvy trvalé, se změny obchodních podmínek nijak nedotýkají práv, která zákazník nabyl před datem účinnosti změn obchodních podmínek; změny obchodních podmínek se zejména nedotýkají již zadaných nebo učiněných objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných kupních smluv.
   4. Pokud by změna smluvních podmínek vedla k zavedení nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
  3. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se použijí obecně závazná ustanovení českého práva.
 12. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Adresát:

SLEEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Lípová 1986, 73701 Český Těšín

missisleepy.cz

info@missisleepy.cz

– Já/My(*) tímto oznamuji/oznamujeme(*), že odstupuji/odstupujeme od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) smlouvy o dodávce následujícího zboží(*) smlouvy o poskytování služeb (*)smlouvu na realizaci následujícího zboží(*)smlouvy o poskytování služeb(*).

– Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zaslán v papírové podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte 10% slevu na první nákup

Doručení zdarma

Doručení zdarma

Při nákupu nad 999 Kč

Rychlé dodání

Rychlé dodání

Zásilky odesíláme do 24 hodin

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Máte možnost vrácení zboží do 14 dnů

Způsob platby

Způsob platby

Platba na dobírku, kartou nebo bankovním převodem