ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU MISSISLEEPY.CZ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. ADRESÁTI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě.
  2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu je společnost SLEEPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA se sídlem v Nové Iwiczné (sídlo a korespondenční adresa: ul. Stokrotki 25, 05-515 Nowa Iwiczna); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000929469; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 1231460541, REGON 385320723, e-mailová adresa: info@missisleepy.cz a kontaktní telefonní číslo: (+420) 580 000 563 – dále jen „Správce”, který je zároveň poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.
  3. Osobní údaje v internetovém obchodě jsou správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR" nebo "Nařízení GDPR". Oficiální znění nařízení GDPR: - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
  4. KPoužívání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů zákazníkem nebo klientem, který využívá internetový obchod, až na dvě výjimky: (1) uzavírání smluv se správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v provozním řádu internetového obchodu a v těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů danou smlouvu se správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové evidence nebo účetnictví), a neposkytnutí těchto údajů znemožní správci tyto povinnosti plnit.
  5. Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný a zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
  6. S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce zavede technická opatření, aby zabránil získání a úpravě elektronicky předávaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
  7. Všechna slova, slovní spojení a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba) se chápou v souladu s jejich definicí uvedenou v Pravidlech a provozním řádu Internetového obchodu, které jsou k dispozici na stránkách Internetového obchodu.
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  2. Zpracování osobních údajů správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu správcem jsou uvedeny v dalším bodě zásad ochrany osobních údajů - s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů správcem.
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Účel, základ, doba a příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem vždy vyplývají z činností, které provádí příslušný zákazník nebo klient v internetovém obchodě nebo správce. Pokud se například zákazník rozhodne pro nákup v internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem správce realizuje.
  2. Správce může v rámci internetového obchodu zpracovávat osobní údaje pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v tabulce níže:

   Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů Doba uchovávání údajů
   Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR(plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.
   Přímý marketing čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR(oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, které spočívají v péči o zájmy a dobrou pověst správce, jeho internetového obchodu a v prodeji produktů. Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá). Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě, že subjekt údajů vznese účinnou námitku v tomto smyslu.
   Marketing čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR(souhlas) - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správcem vůči subjektu údajů. Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním za tímto účelem.
   Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru. Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním za tímto účelem.
   Vedení účetnictví čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR ve spojení s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018. (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395) - zpracování je nezbytné pro splnění správcovi právní povinnosti. Údaje se uchovávají po dobu stanovenou právními předpisy, které správci ukládají povinnost vést účetnictví (5 let, počítáno od počátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).
   Stanovení, uplatnění nebo obhajoba nároků, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDP(oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce–k určení, uplatnění nebo obhajobě nároků, které správce může uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči správci je šest let).
   Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich správného fungování čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDP(oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – podílet se na provozu a údržbě webových stránek internetového obchodu Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
   Vedení statistik a analýza návštěvnosti internetového obchodu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDP(oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – provádět statistiky a analýzu návštěvnosti internetového obchodu za účelem zlepšení fungování internetového obchodu a zvýšení prodeje produktů Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
 4. ADRESÁTI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů (např. poskytovatele softwaru, kurýra nebo zpracovatele plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů..
  2. Správce může předávat osobní údaje do třetí země, přičemž v takovém případě zajistí, aby se tak dělo ve vztahu k zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany - v souladu s nařízením GDPR, a v případě jiných zemí, aby k předání došlo na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů. Správce zajistí, aby subjekt údajů mohl získat kopii svých údajů. Správce předá shromážděné osobní údaje pouze tehdy a v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního účelu zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
  3. K předávání údajů správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Například pokud zákazník využije osobní odběr, nebudou jeho údaje předávány dopravci spolupracujícímu se správcem.
  4. Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců::
   1. dopravci/speditéři/kurýrní zprostředkovatelé/subjekty zajišťující sklad a/nebo expedici - v případě zákazníka, který využívá způsob doručení produktu poštou nebo kurýrem v internetovém obchodě, zpřístupní správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku jménem správce provádí, a v případě, že je zásilka realizována z externího skladu, subjektu zajišťujícímu sklad a/nebo expedici - v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení produktu zákazníkovi.
   2. subjekty zpracovávající elektronické nebo karetní platby - v případě zákazníka, který v internetovém obchodě využívá elektronickou nebo karetní platební metodu, správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu zpracovávajícímu na příkaz správce výše uvedené platby v internetovém obchodě v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené zákazníkem.
   3. věřitelům/pronajímatelům - v případě zákazníka, který v internetovém obchodě využívá splátkový způsob platby nebo leasingový způsob platby, zpřístupňuje správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli, který v internetovém obchodě na příkaz správce vyřizuje výše uvedené platby, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení platby provedené zákazníkem.
   4. poskytovatel systému průzkumu veřejného mínění - v případě zákazníka, který souhlasil s vyjádřením svého názoru na uzavřenou kupní smlouvu, zpřístupní správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu, který na objednávku správce poskytuje systém průzkumu veřejného mínění na kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru zákazníka prostřednictvím systému průzkumu veřejného mínění.
   5. poskytovatelé služeb dodávající správci technická, IT a organizační řešení umožňující správci provozovat jeho podnikatelskou činnost, včetně internetového obchodu a elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro řízení podniku a technickou podporu správce) - správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu na jeho příkaz pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
   6. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo inkasní agentura) - správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
   7. externí poskytovatelé služeb zajišťující pro správce podporu zákaznického servisu (zejména společnosti poskytující služby zákaznické kanceláře nebo vybrané služby zákaznického servisu před a po nákupu, včetně vyřizování příchozích a odchozích telefonních hovorů, vyřizování e-mailů a vedení procesu vrácení zboží a reklamací) - správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému poskytovateli služeb, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
   8. poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a jiných podobných nástrojů umístěných na webových stránkách internetového obchodu, které umožňují prohlížeči osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů sociální sítě) a předávat těmto poskytovatelům za tímto účelem osobní údaje návštěvníka, včetně:
    1. Facebook Ireland Ltd. - Správce používá na webových stránkách internetového obchodu sociální pluginy Facebooku (např. tlačítko To se mi líbí, Sdílet nebo přihlášení pomocí přihlašovacích údajů na Facebooku), a proto shromažďuje a sdílí osobní údaje zákazníka, který používá webové stránky internetového obchodu, se společností Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o vašich aktivitách na webových stránkách internetového obchodu - včetně informací o vašem zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a využívání služeb - bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku a jste přihlášeni na Facebooku).
    2. Google Ireland Ltd. – Správce používá na webových stránkách internetového obchodu sociální pluginy společnosti Google (např. přihlašování pomocí přihlašovacích údajů Google), a proto shromažďuje a sdílí osobní údaje zákazníka, který používá webové stránky internetového obchodu, se společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy (tyto údaje zahrnují informace o vašich aktivitách na webových stránkách internetového obchodu - včetně informací o vašem zařízení, navštívených stránkách, vašich nákupech, zobrazených reklamách a využívání služeb).
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Nařízení GDPR vyžaduje, aby správce poskytl informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení o GDPR, a přinejmenším v těchto případech příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v tomto oddíle zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.
  2. Správce může v internetovém obchodě používat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která na jeho základě Správce činí, se netýkají uzavření nebo odmítnutí kupní smlouvy nebo možnosti využití elektronických služeb v internetovém obchodě. Důsledkem využití profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo nabídka lepších podmínek oproti standardní nabídce internetového obchodu. Navzdory profilování je na svobodném rozhodnutí osoby, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a provést nákup v internetovém obchodě.
  3. Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předvídání chování osoby na webových stránkách internetového obchodu, např. přidáním konkrétního výrobku do košíku, prohlížením stránky konkrétního výrobku v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.
  4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 Nařízení GDPR.
  2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a postupem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polského zákona, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odpovídajícím orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce nesmí tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.
  5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.
  6. Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách internetového obchodu.
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA

  1. Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány serverem a ukládány na webové stránky internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie, jakož i o historii jejich vytváření, naleznete mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Soubory cookie, které mohou být zasílány webovými stránkami internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

   Podle jejich poskytovatele: S ohledem na dobu jejich uložení v zařízení osoby, která navštíví webové stránky internetového obchodu: Vzhledem k účelu jejich použití:
   1) jejich vlastní (vytvořené na webových stránkách internetového obchodu správce) a
   2) ve vlastnictví třetích stran (jiných než správce)
   1) relační soubory (ukládají se až do odhlášení z internetového obchodu nebo vypnutí internetového prohlížeče) a
   2) trvalé (ukládají se po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního odstranění)
   1) nezbytné (k umožnění řádného fungování webových stránek internetového obchodu),
   2) funkční/preferenční (umožňující přizpůsobit webové stránky internetového obchodu preferencím osoby, která stránky navštíví),
   3) analytické a výkonnostní (shromažďování informací o způsobu používání stránek internetového obchodu),
   4) reklamní, reklama a sociální média (shromažďování informací o osobě, která navštíví stránky internetového obchodu, za účelem zobrazování reklam této osobě, jejich personalizace, měření jejich účinnosti a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě nebo jiné stránky patřící do stejných reklamních sítí jako internetový obchod)
  3. Při použití webové stránky internetového obchodu může správce zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie pro následující konkrétní účely:

   Účely používání souborů cookie v internetovém obchodě správce identifikace přihlášených zákazníků v internetovém obchodě a zobrazení, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie)
   zapamatování produktů, které jste přidali do nákupního košíku, pro účely zadání objednávky (vyžadováno soubory cookie)
   ukládání údajů z vyplněných formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie)
   přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek internetového obchodu (funkční/preferenční cookies)
   vést anonymní statistiky o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány (statistické soubory cookie)
   zobrazovat a renderovat reklamy, omezovat počet zobrazení reklam a ignorovat reklamy, které si klient nepřeje vidět, měřit účinnost reklam a personalizovat reklamy, tj. zkoumat charakteristiky chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich akcí (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamy přizpůsobené jejich předpokládaným zájmům, a to i v případě, že navštíví jiné webové stránky v reklamní síti společností Google Ireland Ltd. a Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních médií) - pro účely remarketingu správce využívá také služby poskytované společností Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie)
  4. Pomocí nejpoužívanějších webových prohlížečů je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovou stránkou internetového obchodu, a to takto:

   V prohlížeči Chrome: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".. V prohlížeči Firefox: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu "Povoleno" nebo "Blokováno", (3) klikněte na políčko "Soubory cookie pro sledování mezi stránkami", "Prvky sledování sociálních médií" nebo "Obsah s prvky sledování" V aplikaci Internet Explorer: (1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na políčko "Zobrazit soubory".
   V prohlížeči Opera: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies". v prohlížeči Safari: (1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na kartu "Soukromí", (3) klikněte na políčko "Spravovat data webu" Bez ohledu na prohlížeč můžete pomocí nástrojů dostupných například na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/
  5. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookie. Podmínky používání souborů cookie můžete určit v nastavení svého prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si produktů v nákupním košíku během postupných kroků zadávání objednávky).
  6. Nastavení vašeho prohlížeče týkající se souborů cookie je důležité z hlediska vašeho souhlasu s používáním souborů cookie naším internetovým obchodem - v souladu s předpisy lze tento souhlas vyjádřit také prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je sami vymazat v nejrozšířenějších webových prohlížečích, naleznete v nápovědě vašeho webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na příslušný odkaz): v prohlížeči Chrome . v prohlížeči Firefox v prohlížeči Internet Explorer v prohlížeči Opera v prohlížeči Safari v prohlížeči Microsoft Edge
  7. Správce může v internetovém obchodě používat službu Google Analytics, Universal Analytics poskytovanou společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby správci pomáhají vést statistiky a analyzovat návštěvnost internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou výše uvedenými službami zpracovávány za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Internetový obchod a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné povahy. Při využívání výše uvedených služeb v internetovém obchodě správce shromažďuje takové údaje, jako je zdroj a médium získání návštěvníků internetového obchodu a způsob jejich chování na stránkách internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují webové stránky, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
  8. Osoba může snadno zablokovat poskytování informací o své aktivitě na webových stránkách internetového obchodu službě Google Analytics - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  9. V souvislosti s možností správce využívat v internetovém obchodě reklamní a analytické služby poskytované společností Google Ireland Ltd. správce upozorňuje, že úplné informace o zásadách zpracování údajů návštěvníků internetového obchodu (včetně informací uložených v souborech cookie) společností Google Ireland Ltd. lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů služeb společnosti Google, které jsou k dispozici na následující webové adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  10. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá správci měřit účinnost reklam a zjišťovat, jaké akce návštěvníci internetového obchodu provádějí, a zobrazovat těmto návštěvníkům reklamy na míru. Podrobné informace o fungování služby Facebook Pixel naleznete na následující webové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
  11. Správu používání Facebook Pixelu můžete provádět prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste se po návštěvě jiných webových stránek seznámili s tam uvedenými zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod správce.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte 10% slevu na první nákup

Doručení zdarma

Doručení zdarma

Při nákupu nad 999 Kč

Rychlé dodání

Rychlé dodání

Zásilky odesíláme do 24 hodin

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Máte možnost vrácení zboží do 14 dnů

Způsob platby

Způsob platby

Platba na dobírku, kartou nebo bankovním převodem